Şartlar & Koşullar

Y1 BİLİŞİM– HOSTİNG VE TASARIM HİZMETLERİ

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme, bir taraftan Servis sağlayıcı olan Y1 BİLİŞİM (yunus yapıcı) webisin.com. ( Bundan sonra “servis sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Y1 BİLİŞİM (yunus yapıcı)  üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş ( Bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
Müşteri’nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile müşterinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilimum bilgilerin servis sağlayıcının serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

MADDE 3: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.  webismin.com Y1 BİLİŞİM  sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye ait olup, Müşteri bu konuda Servis Sağlayıcı’nın hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. Servis sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

3.3. Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini korumak için, düzenli olarak yedekleme yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcı'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

3.4. Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

3.5. Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, yasalara, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

3.6. Internet, bir medya ortamıdır ve Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmaması için gerekli dikkat ve özen yükümlülüklerine uymak zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.

3.7. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

3.8. Servis Sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Ancak, servis sağlayıcının verdiği hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi ve müşteriye imkânlar dâhilinde en uygun sürede bilgilendirmeyi taahhüt eder.

3.9. Müşteri, Servis Sağlayıcı sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.10. Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz.

3.11.  Müşteri kesinlikle webadin.com Y1 BİLİŞİM sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde webismin.com Y1 BİLİŞİM sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.12.  Müşteri kesinlikle webismin.com Y1 BİLİŞİM sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları webismin.com Y1 BİLİŞİM'in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda webismin.com Y1 BİLİŞİM müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi takdirde webismin.com Y1 BİLİŞİM sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3.13.  Servis sağlayıcı, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

3.14. Müşteri, Servis Sağlayıcı'sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerini ve İstanbul İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

3.15.  Servis Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3.16.  Müşteri istediği zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesini isteyemez.

3.17.  Müşterin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

3.18. Müşterinin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, servis sağlayıcının bu nedenle bir zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler webismin.com Y1 BİLİŞİM sitelerinden herhangi birinden alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

MADDE 4: SON HÜKÜMLER

İşbu sözleşme 4 ana Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır. 

 

 

WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİMadde 1 – TARAFLAR Bir tarafta Y1 BİLİŞİMİN (Kısaca Y1 BİLİŞİMİN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Müşteri (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır)


Madde 2 – KONU İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin web sitesi ve hosting hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu tasarımların Y1 BİLİŞİMİ tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, bahsi geçen tüm işlerin düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları dijital ortamda kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2 MÜŞTERİ, Y1 BİLİŞİMİ tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Y1 BİLİŞİMİ’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Y1 BİLİŞİMİ’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 4 – Y1 BİLİŞİMİN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Y1 BİLİŞİMİN MÜŞTERİ’nin web sitesi için ihtiyaç duyduğu tasarımı ve yazılımı (web site tasarımı ve uygulaması) hizmetini vermekle yükümlüdür.

4.2 Y1 BİLİŞİMİN MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 Y1 BİLİŞİMİN MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler tasarım aşamasındayken) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa sure içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 Y1 BİLİŞİMİN MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentileri site test aşamasındayken) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 Y1 BİLİŞİMİN MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek hizmetler (tasarım bitmişken ve ek modül) için, gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret karşılığı  sisteme entegre edeceğini beyan eder.

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1 yıl (Bir Yıl) olarak belirlenmiştir, bu süre, ödeme yapıldığında başlamaktadır. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Bir yıl sonraki hizmet bedeli 150 YTL. (Yüz Elli Yeni Türk Lirası) yıllık Hosting-Domain bedeli  olarak belirlenmiştir.

5.3 Hizmet bedeli’nin %100’si iş başlangıcında peşin, Olarak Alınır. 

5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda yada eksik ödeme yapması durmunda, Y1 BİLİŞİMİN taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.